Публикации

Archives for: "Бриф за јавна политика"
Мар/2019

Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet publike dhe shoqatat në pronësi të plotë shtetërore

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Мар/2019

Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Правните критериуми за назначување на раководство на јавни претпријатија, регулаторни и самостојни тела

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Kriteret ligjore për emërimin e udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, organeve rregullatore dhe të pavarura

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Поставеност и предизвици на консултативниот процес при ПВР

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Vendosja dhe sfidat e konsultativ gjatë VNR

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Предизвиците во годишното планирање на ПВР

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

Ное/2018

Sfidat në planifikimin vjetor të VNR

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

Сеп/2018

Зацврснување на политичкиот дијалог во пресрет на преговорите на Македонија за членство во ЕУ

Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција / Парламент / Политички систем

Сеп/2018

Дискусија за македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори

Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / ЕУ интеграција