Публикации

Archives for: "Бриф за јавна политика"
Апр/2020

Твитај глобално, поврзи се (само) локално? Националните Твитер „меури“ наспроти европските интереси на Западен Балкан

Mеѓународни односи / Бриф за јавна политика / ЕУ / Медиуми и комуникации / Меѓународна политика / НАТО

Фев/2020

Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2019)

Бриф за јавна политика / ЕУ / ЕУ интеграција / Јавно мислење

Апр/2019

Analiza e raporteve të auditimit të ndërmarrjeve publike

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Транспарентност

Мар/2019

Kush atje po menaxhon?

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Мар/2019

Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet publike dhe shoqatat në pronësi të plotë shtetërore

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Мар/2019

Анализа: Ревизија во јавниот сектор

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Мар/2019

Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Правните критериуми за назначување на раководство на јавни претпријатија, регулаторни и самостојни тела

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Kriteret ligjore për emërimin e udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, organeve rregullatore dhe të pavarura

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност