Публикации

Archives for: "Бриф за јавна политика"
Сеп/2020

Парламентарен надзор врз антикорупцијата во Бугарија

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

Сеп/2020

Mbikëqyrja parlamentare mbi Agjencinë për luftën kundër korrupsionit në Bosnje dhe Hercegovinë – shtrirja dhe përvojat

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

Сеп/2020

Парламентарен надзор врз антикорупцијата во Албанија: Решение или дел од проблемот?

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

Сеп/2020

Mbikëqyrja parlamentare mbi antikorrupsionin në Bullgari

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент