Публикации

Archives for: "Анализи"
Јун/2020

Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

Јавна администрација / Парламент / Прирачник

Јун/2020

Прирачник за обучувачи „Информирани пратеници – отчетни институции“

Јавна администрација / Парламент / Прирачник

Јун/2020

Pasqyrë krahasuese e rolit të parlamenteve në mbikëqyrjen anti-korrupsion në rajon

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

Јун/2020

Компаративен преглед на улогата на парламентите во антикорупциски надзор во регионот

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

Јун/2020

Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni

Антикорупција / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

Јун/2020

Maqedonia e Veriut në NATO: shans për rritjen e rolit mbikëqyrës të Kuvendit

Бриф за јавна политика / НАТО / Парламент

Јун/2020

Улогата на Собранието во европските интеграции: Антикорупција

Бриф за јавна политика / ЕУ / ЕУ интеграција / Парламент