Публикации

Archives for: "Анализа на јавни политики"
Апр/2020

Анализа-методологија и инструменти на Државната комисија за спречување корупција во пресрет на изборите

Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење / Избори

Апр/2020

Analizë e procedurave të brendshme dhe e zbrazëtirave procedurale te ndërmarrjet publike dhe analizë e thelluar sektoriale i gjashtë ndërmarrjeve komunale

Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење

Мар/2020

VNR Raport – Ligji për Lobim

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

Мар/2020

ПВР – Закон за лобирање

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror për Përdorimin e Gjuhëve – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

PROPOZIM RAPORT PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT TË RREGULLATIVËS

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Nëpunësit Administrativë – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација