Публикации

Archives for: "Анализа на јавни политики"
Мар/2020

VNR Raport – Ligji për Lobim

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

Мар/2020

ПВР – Закон за лобирање

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror për Përdorimin e Gjuhëve – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Nëpunësit Administrativë – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Ное/2019

VNR në hije raport për vlerësimin e ndikimit mbi ligjin për procedurën e përgjithshme administrative (2015)

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2019

ПВР во сенка – Извештај за проценка на влијанието за законот за општа управна постапка (2015)

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент / Транспарентност