Zëri 463: Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

Zëri 463: Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

Анализи /Бриф за јавна политика /Граѓанско општество /Локална самоуправа

image (24)Studimi i shkurtër i politikës publike i cili gjendet para Jush ka rezultuar si rezultat i hulumtimit i cili u realizua në 10 njësi të vetëqeverisjes lokale    në qytetin e Shkupit, përfshirë edhe qytetin e Shkupit.

Hulumtimi u zhvillua në suaza të projektit “Projekt 463: Monitorim i transfertave për organizatat civile në nivel lokal” të cilin Instituti për demokraci “Socetas civilis” – Shkup e realizon me përkrahje të Metamorfozis, Fondacion për internet dhe shoqëri dhe Ambasadën Britanike në RM. Ky studim i shkurtër i politikës publike i përmbledh dhe i shfaq të dhënat primare dhe sekondare të grumbulluara përmes hulumtimit tremujor të realizuar në 10 komuna në suaza të qytetit të Shkupit,  përfshirë edhe qytetin e Shkupit.

(PDF) Dokument i shkurtër i politikës publike – Zëri 463

Zëri 463: Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

Share