Sfidat në planifikimin vjetor të VNR

Sfidat në planifikimin vjetor të VNR

Бриф за јавна политика /Добро владеење /Јавна администрација

Faza e planifikimit është kyç për zbatimin efektiv të politikave publike dhe për arritjen e efekteve pozitive në
fushat e ndryshme të jetës shoqërore, ekonomike dhe politike.Planifikimi në nivel vjetor bëhet edhe kur është në pyetje edhe procesi i ndikesës së rregullativës (VNR).

Sfidat në planifikimin vjetor të VNR

Sfidat në planifikimin vjetor të VNR

Share