Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (janar – qershor 2019)

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (janar – qershor 2019)

Извештај од набљудување /Парламент /Публикација

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (janar – qershor 2019)

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (janar – qershor 2019)

Share