Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (shtator – dhjetor 2017)

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (shtator – dhjetor 2017)

Извештај од набљудување /Парламент

Raporti për cilësinë e debatit në Kuvendin, që ka të bëjë me periudhën prej 1 shtatori deri më 31 dhjetor të vitit 2017

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (shtator – dhjetor 2017)

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (shtator – dhjetor 2017)

Share