Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Избори /Јавно мислење /Област /Публикација

Стручниот тим на Институтот за демократија спроведе телефонска анкета за испитување на перцепциите на граѓаните за политичките партии во Македонија, како и нивното мислење за лидерите на политичките парти.

Истражувањата на јавнотот мислење може да ги најдете подолу:

 

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Share