Број 23: Заштита на човековите права и правата на малцинствата во Европа

Број 23: Заштита на човековите права и правата на малцинствата во Европа

Eтнички прашања /Област /Политичка мисла /Публикација /Човекови права

Во овој број ќе најдете стручни текстови за заштита на човековите права во Германија,права и заштита на малцинствата во Романија, како и за народниот правобранител во заштита на човековите права и правата на припадниците на заедниците кои не се мнозинство.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 23: Заштита на човековите права и правата на малцинствата во Европа

Share