Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Избори /Јавно мислење /Област /Публикација

На крајпт на месец Април (29 и 30) 2011 гпдина, истражувачкипт тим на Институтпт за демпкратија и Македпнскипт центар за медунарпдна спрабптка, спрпведпа телефпнска анкета за испитуваое на јавнптп мислеое вп врска сп следните прашаоа: 1. Вп кпј пплитичар имате најмнпгу дпверба? 2. Дпкплку утре се пдржат парламентарни избпри за кпја партија би гласале вие? 3. Зпштп нема да гласате? (За пние испитаници кпи пдгпвприле дека нема да гласаат).

Истражувањето на јавното мислење може да го најдете на следниот линк:

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Share