Јавните претпријатија немаат формален систем за мерење на задоволството на граѓаните од јавните услуги

Јавните претпријатија немаат формален систем за мерење на задоволството на граѓаните од јавните услуги

Антикорупција /Добро владеење /Јавна администрација /Соопштение /Транспарентност

Јавните претпријатија немаат формален систем за мерење на задоволството на граѓаните од јавните услуги

Јавните претпријатија немаат формален систем за мерење на задоволството на граѓаните од јавните услуги

Share