Шести извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

Шести извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

Анализи /Добро владеење /Извештај од набљудување /Медиуми и комуникации /Област /Парламент /Публикација

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Институтот за Источна и Централна Европа и Балканот (ИЕКОБ) почнувајќи од јуни 2014 до март 2015 година го следат нивото на квалитет на дебататa во Собранието и известувањето на медиумите за работата на пратениците. Мониторингот се одвива во рамките на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ финансиски поддржан од Европската Унија. Во текот на периодот на мониторинг ќе бидат изготвени десет месечни извештаи за квалитетот на дебатата во Собранието и за медиумското известување. Пред вас е шестиот извештај кој се однесува на известувањето на 10 национални медиуми, во периодот од 1 – 28 февруари 2015. Целта на мониторингот е на емпириски начин да се дојде до сознание во која мера медимите се дел од процесот на делиберација во општеството при создавањето на јавните политики, односно во која мера на пошироката јавност и ги пренесуваат аргументите изнесени во собраниските расправи. По секој мониториран месец јавноста ќе биде информирана преку извештаи за клучните наоди од мониторингот на медиумите и од дебатата во Собранието.

Целосната публикација може да ја најдете на следниов линк:

http://idscs/sesti-izveshtaj-od-monitoring-na-mediumi-mk.pdf

 

RAPORTI I GJASHTË NGA MONITORIMI I INFORMIMIT MEDIATIK PËR PUNËN E KUVENDIT

 

Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup (IDSCS) dhe Instituti për Evropën Lindore dhe Qendrore dhe Ballkanin (IELQB), duke filluar nga qershori i vitit 2014 deri në mars të vitit 2015 e përcjellin nivelin e cilësisë së debatit në Kuvendin dhe raportimin e medieve nga puna e deputetëve. Monitorimi zhvillohet në kuadër të projektit “Kuvendi nën thjerrëz, përforcimi i debatit politik dhe të diskursit deliberativ” financiarisht i përkrahur nga Unioni Evropian. Gjatë periudhës së monitorimit do të përgatiten dhjetë raporte mujore për cilësinë e debatit në Kuvendin dhe për raportimin mediatik. Para jush është raporti i gjashtë i tillë i cili ka të bëjë me debatin kuvendor në muajin janar 2015. Me aplikimin e “Indeksit për cilësi të debatit” sipas disa parametrave vlerësohet çdo fjalim i veçantë i pjesëmarrësve në seancat plenare dhe seancat e tetë komisioneve kuvendore të përzgjedhura sipas rëndësisë së tyre për debatin politik dhe kulturën politike në shtetin. Qëllimi i monitorimit është që në mënyrë empirike, të fitohen njohuri se sa janë të argumentuara diskutimet në shtëpinë ligjvënëse dhe se sa qëndrimet e ndryshme merren parasysh dhe kontribuojnë në krijimin e ligjeve. Në të njëjtën kohë, në kuadër të projektit realizohet edhe monitorimi i disa mediumeve kombëtare2 për tu parë se në çfarë mase opinioni është i njoftuar me esencën e debateve kuvendore dhe me përmbajtjen e argumenteve të shfaqura në seancat nga ana e deputetëve. Pas çdo muaji të monitoruar opinioni do të informohet përmes raporteve për gjetjet kyçe nga monitorimi i debatit në Kuvendin dhe të informimit mediatik.

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:

http://idscs/Sesti-izvestaj-od-monitoring-na-Sobranie-al.pdf

Шести извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

Share