Тетратки за демократија: Бр.5 Демократија, или што да се прави?

Тетратки за демократија: Бр.5 Демократија, или што да се прави?

Анализи /Граѓанско општество /Добро владеење /Еднаквост /Образование /Политички систем /Прирачник /Транспарентност /Човекови права

ka-5-1

Тетратка бр.5: Демократија, или што да се прави? 

Тетратки за демократија: Бр.5 Демократија, или што да се прави?

Share