Тетратки за демократија: Бр.3 Зошто демократија? А зошто да не?

Тетратки за демократија: Бр.3 Зошто демократија? А зошто да не?

Анализи /Граѓанско општество /Добро владеење /Еднаквост /Политички систем /Прирачник /Публикација /Транспарентност /Човекови права

tetratka-3-1

Тетратка бр. 3: Зошто демократија? А зошто да не? 

Тетратки за демократија: Бр.3 Зошто демократија? А зошто да не?

Share