Тетратки за демократија: Бр.2 Граѓанин за граѓанин, држава за пари

Тетратки за демократија: Бр.2 Граѓанин за граѓанин, држава за пари

Анализи /Граѓанско општество /Добро владеење /Еднаквост /Јавна администрација /Политички систем /Прирачник /Публикација /Човекови права

tetratka2

Тетратка бр.2: Граѓанин за граѓанин, држава за пари 

Тетратки за демократија: Бр.2 Граѓанин за граѓанин, држава за пари

Share