Тетратки за демократија: Бр.10 Конфликти – Водич за демократско преживување

Тетратки за демократија: Бр.10 Конфликти – Водич за демократско преживување

Анализи /Граѓанско општество /Добро владеење /Еднаквост /Образование /Политички систем /Прирачник /Транспарентност /Човекови права

tetratka-10

Тетратка бр.10: Конфликти – Водич за демократско преживување

Тетратки за демократија: Бр.10 Конфликти – Водич за демократско преживување

Share