Судир на интереси и корупција на локално ниво

  Судир на интереси и корупција на локално ниво

  Антикорупција /Јавно мислење /Локална самоуправа /Област /Публикација

  Овој извештај ги претставува наодите од истражувањето на јавното мислење спроведено во текот на март 2014 година во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“. Целта на истражувањето беше да собере податоци за перцепциите, ставовите и искуствата на испитаниците во однос на низа прашања поврзани со судирот на интереси и корупцијата на ниво на единиците на локалната самоуправа, но и со напредокот на Македонија во однос на ЕУ интеграцијата.

  Судир на интереси и корупција на локално ниво

  Судир на интереси и корупција на локално ниво

  Share