Судир на интереси во јавната администрација

  Судир на интереси во јавната администрација

  Анализи /Антикорупција /Добро владеење /Област /Публикација /Студија за јавна политика

  Состојба, правна рамка за превенција и ефективност на моделот

  Предметот на анализа во ова истражување е специфичен облик на коруптивно однесување, користењето на јавни овластувања, односно службените овластувања како од политички именувани и избрани лица така и од страна на службеници од кариера, за остварување на лични интереси, финансиски, нематеријални или друг вид на корист.

  Целосната публикација може да ја најдете на следниов линк:

  http://idscs/Sistem-i-sudir-na-interesi-vo-javnata-administracija-MK.pdf
  Gjendja, korniza juridike dhe efektiviteti i modelit

  Оbjekt i analizës së këtij hulumtimi është forma specifike e sjelljes korruptive, shfrytëzimit të autorizimeve publike, përkatësisht të autorizimeve zyrtare si nga persona politikisht të emëruar dhe të zgjedhur edhe nga nëpunësit e karrierës, për realizim të interesave personale, financiare, jomateriale ose lloj tjetër të përfitimit.

  Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:

  http://idscs/Spoils-Sistem-i-sudir-na-interesi-vo-javnata-administracija-AL.pdf

  Судир на интереси во јавната администрација

  Share