Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Конче 2021 – 2025

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Конче 2021 – 2025

Добро владеење /Локална самоуправа /Студија за јавна политика

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Конче 2021 – 2025

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Конче 2021 – 2025

Share