Со институциите не треба да раководи оној кој е посакуван, туку оној кој е најпотребен

Со институциите не треба да раководи оној кој е посакуван, туку оној кој е најпотребен

Антикорупција /Добро владеење /Јавна администрација /Соопштение /Транспарентност

Со институциите не треба да раководи оној кој е посакуван, туку оној кој е најпотребен

Со институциите не треба да раководи оној кој е посакуван, туку оној кој е најпотребен

Share