Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај за ПВР на Законот за административни службеници – со фокус на процесот на консултации

    Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај за ПВР на Законот за административни службеници – со фокус на процесот на консултации

    Анализа на јавни политики /Добро владеење /Јавна администрација

    Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај за ПВР на Законот за административни службеници – со фокус на процесот на консултации

    Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај за ПВР на Законот за административни службеници – со фокус на процесот на консултации

    Share