Проценка на влијанието на регулативата во сенка на законот за користење на податоците од јавниот сектор

    Проценка на влијанието на регулативата во сенка на законот за користење на податоците од јавниот сектор

    Анализа на јавни политики /Јавна администрација

    Проценка на влијанието на регулативата во сенка на законот за користење на податоците од јавниот сектор

    Проценка на влијанието на регулативата во сенка на законот за користење на податоците од јавниот сектор

    Share