Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај во сенка за ПВР на Законот за државен инспекторат за употреба на јазици– со фокус на процесот на консултации

    Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај во сенка за ПВР на Законот за државен инспекторат за употреба на јазици– со фокус на процесот на консултации

    Анализа на јавни политики /Добро владеење /Јавна администрација

    Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај во сенка за ПВР на Законот за државен инспекторат за употреба на јазици– со фокус на процесот на консултации

    Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај во сенка за ПВР на Законот за државен инспекторат за употреба на јазици– со фокус на процесот на консултации

    Share