Проект за надгледување на јавните набавки во општините во Македонија

Проект за надгледување на јавните набавки во општините во Македонија

Анализи /Добро владеење /Област /Публикација /Студија за јавна политика

Јавниот сектор претставува битен сегмент во пазарот на една земја. Потрошувачката од националниот и од локалните буџети, како и од вон – буџетските фондови и јавните претпријатија каде државата има доминантно влијание во управувањето, а со тоа и во трошењето на нивните средства, е огромна во сите земји во светот. Впрочем, токму најдобриот обем на јавната потрошувачка отсекогаш бил предмет на жолчни расправии помеѓу економските експерти.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк:  ttp://idscs/Konecen_izvestaj_%20kirilicen%20font.pdf

Проект за надгледување на јавните набавки во општините во Македонија

Share