Прирачник за парламентарни избори во Република Македонија во 2014 година

  Прирачник за парламентарни избори во Република Македонија во 2014 година

  Анализи /Избори /Област /Прирачник /Публикација
  Седмите парламентарни избори од независноста на Македонија и трети по ред предвремени избори за составот на Собранието во низа ќе се одржат на 27 април 2014, заедно со вториот круг на петтите по ред претседателски избори. На 5 март 2014 година последниот состав на Собранието на РМ едногласно со 117 гласа „ЗА“, од 117 присутни пратеници, донесе одлука за распуштање на Собранието, што е една година и три месеци пред истекот на регуларниот мандат на пратениците добиен на последните избори кои се одржаа на 5 јуни 2011 година. Претседателот на Собранието, Трајко Велјановски, следниот ден, на 6 март, во рамките на своите уставни и законски надлежности, ги закажа изборите1 за 27 април, што е во согласност со законскиот рок, односно изборите мора да се одржат до 60 дена од денот на распуштање на Собранието. Гласањето во странство кое се одржува во дипломатско-конзуларните претставништва (ДКП) ќе се одржи еден ден порано, односно на 26 април. Истиот ден ќе гласаат и болните и немоќните лица во своите домови, лицата кои се на издржување казна затвор или им е одредена мерка притвор во казнено-поправните домови, лицата на кои им е определен куќен притвор во местата каде што го издржуваат притворот и внатрешно раселените лица, кои гласаат во колективните домови или прифатните центри.
  Zgjedhjet e shtata parlamentare nga pavarësimi i Maqedonisë dhe zgjedhjet e treta me radhë të parakohshme të njëpasnjëshme për legjislaturën e Kuvendit do të mbahen më 27 prill 2014, bashkë me rrethin e dytë të zgjedhjeve të pesta presidenciale. Legjislatura e fundit e Kuvendit të RMsë unanimisht, me 117 vota ”PRO” nga 117 deputetë të pranishëm, më 5 mars të vitit 2014, mori vendim për shpërndarjen e Kuvendit, që është një vjet e tre muaj para skadimit të mandatit të rregullt të deputetëve, të fituar në zgjedhjet e fundit të cilat u mbajtën më 5 qershor të vitit 2011. Kryetari i Kuvendit, Trajko Veljanovski, ditën e ardhshme, më 6 mars, në kuadër të kompetencave të veta kushtetuese dhe ligjore i caktoi zgjedhjet1 për 27 prill që përputhet me afatin ligjor, përkatësisht zgjedhjet duhet të mbahen brenda afatit prej 60 ditësh, nga dita e shpërndarjes së Kuvendit. Votimi jashtë vendit, i cili mbahet në përfaqësitë diplomatikekonsullore (PDK), do të mbahet një ditë më parë, përkatësisht më 26 prill. Ditën e njëjtë do të votojnë personat e sëmurë dhe të pamundur në shtëpitë e tyre, personat që vuajnë dënimin me burgim apo të cilëve u është shqiptuar masa e paraburgimit në entet ndëshkuese-korrektuese, personat të cilëve u është përcaktuar masa e arrestit shtëpiak në vendet ku e vuajnë arrestin shtëpiak dhe personat e zhvendosur, të cilët do të votojnë në shtëpi kolektive ose në qendrat e pranimit.
   Të njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:
  Прирачник за парламентарни избори во Република Македонија во 2014 година

  Share