Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

Анализи /Медиуми и комуникации /Област /Образование /Прирачник /Публикација

Овој Прирачник има за цел да им помогне на наставниците да ги унапредат познавањата на учениците за улогата и функцијата на медиумите во демократските општества. Намерата е учениците да се стекнат со способност критички да им пристапуваат, да ги анализираат и проценуваат медиумските содржини и пораки коишто доаѓаат од различни извори – печатени и електронски медиуми, Интернет, реклами – што би им овозможило поангажирано да се вклучат во демократските процеси.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк:  http://idscs/priracnik_za_nastavnici_za_izucuvanje_na_mediumskata_pismenost_vo_nastavata_po_majcin_jazik.pdf

Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

Share