Предизвиците во годишното планирање на ПВР

Предизвиците во годишното планирање на ПВР

Бриф за јавна политика /Добро владеење /Јавна администрација

Само неколку министерства изработуваат годишни планови за како и во кои периоди ќе ги спроведуваат процесите на проценка на влијание на регулативата. Меѓутоа и покрај плановите овие институции најчесто не се придржуваат до нив.

Предизвиците во годишното планирање на ПВР

 

Предизвиците во годишното планирање на ПВР

Share