Прв извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Прв извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи /Добро владеење /Извештај од набљудување /Област /Парламент /Публикација

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје и Институтот за Источна и Централна Европа и Балканот почнувајќи од јуни 2014 до март 2015 година го следат нивото на квалитет на дебататa во Собранието. Мониторингот се одвива во рамките на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ е финансиран од Европската унија и кофинансиран од Институтот за демократија. Со примена на „Индексот за квалитет на дебата“ според неколку параметри се оценува секој поединечен говор на учесниците на пленарните и седниците на осум собраниски комисии одбрани според нивното значење за политичката дебата и политичката култура во државата. Целта на мониторингот е на емпириски начин, да се дојде до сознание колку се аргументирани расправите во законодавниот дом и колку различните ставови се земаат предвид и придонесуваат во создавањето на законите.

  Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs.izvestaj%20za%20sobranie_juni-juli_11.09.2014.pdf

   

  Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup dhe Instituti për Evropën Lindore dhe Qendrore dhe Ballkanin, duke filluar nga qershori i vitit 2014 deri në mars të vitit 2015 e përcjellin cilësinë e debatit në Kuvendin. Monitorimi zhvillohet në kuadër të projektit “Kuvendi nën thjerrëz, përforcimi i debatit politik dhe të diskursit deliberativ” është i financuar nga Unioni Evropian dhe i bashkë-financuar nga Instituti për demokraci. Me aplikimin e “Indeksit për cilësi të debatit” sipas disa parametrave vlerësohet veçmas çdo fjalim veçmas i pjesëmarrësve të seancave plenare dhe të seancave të tetë komisioneve kuvendore të zgjedhura sipas rëndësisë së tyre për debatin politik dhe kulturën politike në shtetin. Qëllimi i monitorimit është që në mënyrë empirike, të fitohen njohuri se sa janë të argumentuara diskutimet në shtëpinë ligjvënëse dhe sa merren parasysh dhe kontribuojnë në krijimin e ligjeve.

  Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu: http://idscs.raporti-nga-monitorimi-i-cilesise-se-debatit-ne-kuvendin.pdf

  Прв извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Share