Политички дијалог

Политички дијалог

Анализи /Добро владеење /Монографија, аналитички книги и длабински извештаи /Наука и истражување /Област /Публикација

Како и многу општествени феномени, така и политичкиот дијалог може да се сфати тесно и широко. Доколку зборуваме за пошироката смисла, политичкиот дијалог претставува процес во кој општествените промени носени од политичкиот процес се одвиваат низ релативно отворени процеси на дијалог и дебата во кои може да учествуваат различни актери. Гледано потесно, политичкиот дијалог може да се разбере како процес на дијалог помеѓу политичките партии како главни актери во политичката борба во рамки на процесот на донесување одлуки.

Целосната публикација може да ја најдете на следниов линк:

http://idscs/Politicki_dijalog.pdf

 

Dialogu Politik

 

Si shumë fenomene sociale dhe dialogun politik mund të kuptohet ngushtë dhe gjerë. Nëse ne flasim për kuptimin më të gjerë, dialogu politik është një proces në të cilin ndryshimet shoqërore të kryera nga proceset politike shkojnë nëpërmjet një procesi relativisht të hapur të dialogut dhe debatit në të cilin mund të marrin pjesë aktorë të ndryshëm. E parë ngushtë, dialogu politik mund të kuptohet si një proces të dialogut mes partive politike, si aktorët kryesorë në luftën politike brenda procesit vendimmarrës.

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:

http://idscs/Politicki_dijalog_AL.pdf

Политички дијалог

Share