Перцепциите на граѓаните за работата на собранието

Перцепциите на граѓаните за работата на собранието

Јавно мислење /Област /Парламент /Публикација

Испитаниците беа прашани дали сметаат дека се запознаени со работата на Собранието. Резултатите покажуваат дека граѓаните се скоро поделени на еднакви половини според тоа дали сметаат дека се запознаени со работата на Собранието. Од демографската анализа се забележува дека жените во помал процент сметаат дека се запознаени во споредба со мажите. Истовремено, најмладата генерација граѓани во помала мера е запознаена со работата на ова тело отколку останатите возрасни групи.

Извештајот од испитување на јавното мислење може да го најдете на следниот линк:

Перцепциите на граѓаните за работата на собранието

Перцепциите на граѓаните за работата на собранието

Share