ПВР во сенка – Извештај за проценка на влијанието за законот за општа управна постапка (2015)

    ПВР во сенка – Извештај за проценка на влијанието за законот за општа управна постапка (2015)

    Анализа на јавни политики /Добро владеење /Јавна администрација /Парламент /Транспарентност

    ПВР во сенка – Извештај за проценка на влијанието за законот за општа управна постапка (2015)

    ПВР во сенка – Извештај за проценка на влијанието за законот за општа управна постапка (2015)

    Share