Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

Анализи /Граѓанско општество /Добро владеење /Област /Публикација /Студија за јавна политика

Студијата за јавна политика, која што е пред Вас, произлезе како финален материјал од проектот „Агора сесии – практикување на партиципативно креирање политики“, спроведен во периодот април 2015 – март 2016 од страна на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје (ИДСЦС), а финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје. Во текот на единаесет месечната имплементација на проектот, ИДСЦС спроведе целокупна евалуација на политиките на партиципативното креирање политики во Република Македонија, со фокус на ефективноста на достапните инструменти. Освен податоците од достапните мониторинг студии на граѓанското општество и податоците од државните институции, во рамки на оваа студија значително се вградени и ставовите и мислењата на претставниците на граѓанскиот сектор. Последното беше направено преку „Агора сесиите“ кои беа централна и носечка активност во рамки на проектот и кои овозможија синтетизиран преглед на главните предизвици идентификувани од страна на граѓанскиот сектор.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/agora-sesii-od-nacrt-do-zakon-mk.pdf

Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

Share