Надминување на етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во Македонија и БиХ

  Надминување на етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во Македонија и БиХ

  Eтнички прашања /Анализи /Бриф за јавна политика /Добро владеење /Област /Образование /Публикација

  Правото на образование е универзално човеково право, признаено насекаде во светот. Важноста на ова право во личниот развој на поединците и на општествота не смее да се потцени. Според пристапот на УНИЦЕФ „Human Rights Education for All”1 , правото на образование ги соединува обврската на државата да ја искорени дискриминацијата на сите нивоа на образование и да постави основни стандарди кои би го подобриле квалитетот на образованието

  Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/zastoneidscs_2013_final_.pdf

  Надминување на етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во Македонија и БиХ

  Share