Модел за анализа на ефективноста на проценката на влијание на регулативата

Модел за анализа на ефективноста на проценката на влијание на регулативата

Бриф за јавна политика /Добро владеење /Јавна администрација /Транспарентност

Документот нуди предлог за индикативни матрици што можат да послужат како основа врз која би се развил посеопфатен систем за проценка на ефективноста на политиката и на регулативите за ПВР. Ваквите наоди и предлози се засноваат врз анализа на хронологијата од воведувањето ПВР во Република Македонија (РМ), врз позитивните страни на ПВР, како и врз воочените недостатоци (јасно согледани и во државите каде што ПВР се спроведува веќе низ подолг временски период).

Модел за анализа на ефективноста на проценката на влијание на регулативата 

Модел за анализа на ефективноста на проценката на влијание на регулативата

Share