Методологија за истражување на судир на интереси и корупција во јавната администрација на локално ниво

Методологија за истражување на судир на интереси и корупција во јавната администрација на локално ниво

Анализи /Антикорупција /Јавна администрација /Локална самоуправа /Област /Прирачник /Публикација

За потребите на истражувањата во рамки на ПОВИКОТ за мали грантови за граѓански
организации за спроведување на проекти за спречување на конфликтот на интереси и
корупцијата во јавната администрација на локално ниво.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/metodologija-za-istrazhuvanje-na-sudir-na-interesi-i-korupcija-vo-javnata-administracija-na-lokalno-nivo.pdf

Методологија за истражување на судир на интереси и корупција во јавната администрација на локално ниво

Share