Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Избори /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Област /Публикација

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација – извештајот од испитување на јавното мислење може да го најдете на следниот линк: http://IDSCS_2006_komparativna_analiza_na_rejtingot_na_partiite_so_demografska_krostabulacija.pdf

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Share