Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Јавно мислење /Област /Публикација

Извештајот од истражувањето на јавното мислење може да го најдете на следниот линк:

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Share