Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

    Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

    Бриф за јавна политика /Парламент

    Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

    Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

    Share