Индекс за квалитет на дебата

Индекс за квалитет на дебата

Анализи /Добро владеење /Област /Парламент /Прирачник /Публикација

„Индексот за квалитет на дебата“ овозможува секој поединечен говор изнесен на седниците да се кодира според неколку главни карактеристики:
– Степен на аргументираност на говорот;
– Степен на почит на говорникот кон другите пратеници и нивните аргументи;
– Отвореност за прифаќање на туѓите аргументи и менување на сопствените ставови под сила на квалитетни аргументи изнесени во расправата;
– Дали пратениците образложуваат во име на чии интереси ги застапуваа своите ставови;
– Дали пратениците можат непречено да ги изнесат своите ставови и
– Во која мера е застапен недоличен говор;

Индексот може да го најдете на слендиот линк:  http://idscs/indeks%20za%20kvalitet%20na%20debatajdf.pdf

Kuvendi nën thjerrëz, përforcimi i debatit politik dhe diskursi deliberativ.                                                                       Indeksin për monitorim të cilësisë së debatit në Kuvend mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:  http://idscs/kuvendi-nen-thjerrez-perforcimi-i-debatit-politik-dhe-diskursi-deliberativ.pdf

Индекс за квалитет на дебата

Share