Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 2019)

    Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 2019)

    Извештај од набљудување /Парламент /Публикација

    Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 2019)

    Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 2019)

    Share