Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници

  Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници

  Анализи /Добро владеење /Извештај од набљудување /Област /Публикација /Транспарентност

  Транспарентноста и отчетноста, како два основни принципи на доброто владеење, се клучни за јавноста да има информации и увид за тоа како се собираат, распределуваат и трошат јавните пари. Дополнително, тие исто така се неопходни за да се покаже каква е волјата и намерата на јавните институции да ја информираат јавноста и да ги споделуваат овие информации со неа.

  Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/CEA-IDSCS-Izvestaj-od-monitoring-FINAL-MK-B5.pdf

   

  Transparenca dhe llogaridhënia, si dy parime themelore të qeverisjes së mirë, janë kyçe që opinioni të ketë informata dhe pamje për atë se si mblidhen, shpërndahen dhe harxhohen paratë publike. Për më tepër, ato gjithashtu janë të domosdoshme për të treguar se çfarë është vullneti dhe synimi i institucioneve publike për informimin e opinionit dhe për ndarjen e këtyre informatave me të.

  Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu: http://idscs/CEA-IDSCS-Izvestaj-od-monitoring-FINAL-AL-B5.pdf

  Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници

  Share