Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

Анализи /Добро владеење /Извештај од набљудување /Област /Образование /Парламент /Публикација

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Институтот за Источна и Централна Европа и Балканот (ИЕКОБ) почнувајќи од јуни 2014 до мај 2015 година го следат нивото на квалитет на дебатата во Собранието. Мониторингот се одвива во рамките на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ финансиски поддржан од Европската Унија. Во текот на периодот на мониторинг се изготвени десет месечни извештаи за квалитетот на дебатата во Собранието. Пред вас е специјален извештај кој се однесува само на собраниската дискусија околу измените на Законот за високо образование кои се одвиваа во периодот од декември 2014 до февруари 2015 година. Предлогот за измени на законот предизвика голем интерес во јавноста и реакции кај дел од стручната академска јавност и беа повод за формирање на студентско движење кое протестираше против измените. Движењето мотивираше организирање и на средношколски, наставнички и професорски пленуми Овој извештај вклучува анализа на квалитетот на дискусијата околу законот во Собранието и анализа на аргументи кои ги изнесоа пратениците околу предложените решенија. Со примена на „Индексот за квалитет на дебата“ според неколку параметри се оценува секој поединечен говор на учесниците на две пленарни седници и на две седници на Комисијата за образование и наука на кои се расправаше за измена на Законот за високо образование. Целта на мониторингот е на емпириски начин да се дојде до сознание колку се аргументирани расправите во законодавниот дом и колку се земаат предвид различните ставови и во која мера истите придонесуваат кон содржината на законите.

Целосната публикација може да ја најдете на следниов линк:

http://idscs/Izvestaj-od-monitoring-na-debata-za-visoko-obrazovanie-Sobranie-mk.pdf

 

Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup (IDSCS) dhe Instituti për Evropën Lindore dhe Qendrore dhe Ballkanin (IELQB) duke filluar nga qershori i vitit 2014 deri në maj të vitit 2015 kanë monitoruar nivelin e cilësisë së debatit në Kuvend. Monitorimi bëhet në kuadër të projektit “Kuvendi nën thjerrëz, përforcimi i debatit politik dhe i diskursit deliberativ” financiarisht i përkrahur nga Bashkimi Evropian.. Gjatë periudhës së monitorimit do të përgatiten dhjetë raporte mujore për cilësinë e debatit në Kuvend. Para jush është një raport i veçantë i cili i referohet vetëm diskutimit parlamentar për ndryshimet e Ligjit për Arsim të Lartë që u zhvillua në mes dhjetorit të vitit 2014 dhe shkurtit të vitit 2015. Propozimi për të ndryshuar ligjin ngjalli interesim të madh tek opinioni dhe ngjalli reagime tek opinioni akademik si dhe shkaktoi formimin e lëvizjes studentore që protestuan kundër ndryshimeve. Kjo lëvizje motivoi edhe organizimin e plenumeve në shkollat mesme, mësuesve dhe profesorëve. Ky raport përfshin një analizë të cilësisë së diskutimit për projekt-ligjin në Kuvend si dhe analyze e argumenteve të paraqitura nga deputetët në lidhje me zgjidhjet e propozuara. Me aplikimin e “Indeksit të cilësisë së debatit”, sipas disa parametrave është vlerësuar çdo fjalim pjesëmarrësve të dy seancave plenare dhe dy seancat e Komisionit për Arsim dhe Shkencë në të cilin diskutuan për ndryshimet në Ligjin për Arsimin e Lartë. Qëllimi i monitorimit është që në mënyrë empirike të arrihet deri ne realizim se sa janë të argumentuara diskutimet në legjislaturë dhe se sa mirren parasysh qëndrimet e ndryshme dhe në çfarë mase ato kontribuojnë në përmbajtjen e ligjeve.

 

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:

http://idscs/Raport-monitorimi-diskutimit-parlamentar-mbi-ndryshimet-ligjit-arsimin-e-lart.pdf

Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

Share