Квалитет пред партиска припадност: Назначувањето раководители по изборот на новата Влада мора да се базира врз начелата на професионалност, искуство и знаење

Квалитет пред партиска припадност: Назначувањето раководители по изборот на новата Влада мора да се базира врз начелата на професионалност, искуство и знаење

Добро владеење /Јавна администрација /Мемо за јавна политика

Квалитет пред партиска припадност: Назначувањето раководители по изборот на новата Влада мора да се базира врз начелата на професионалност, искуство и знаење

Квалитет пред партиска припадност: Назначувањето раководители по изборот на новата Влада мора да се базира врз начелата на професионалност, искуство и знаење

Share