Целосниот документ за јавни политики е достапен на англиски јазик на следниот линк:

Ефективноста на европскиот модел на судска незаисност во Западниот Балкан