Дискусија за македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори

Дискусија за македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори

Бриф за јавна политика /Граѓанско општество /ЕУ интеграција

Македонија во преговорите за приклучување кон Европската Унија ќе користи модел во кој се вклучени и граѓански организации и експерти надвор од капацитетите на државната служба. Структурата за преговорите ќе содржи 35 работни групи и е слична на моделот кој го воведе Црна Гора. Предвидено е за секоја од групите да бидат назначени посебни фондови со кои ќе се надминат проблемите кои се јавија во искуството на Црна Гора каде поради недостаток на средства граѓанските организации не можат целосно да го следат процесот. Граѓанските организации ќе се вклучуваат во работните групи кои според темата одговараат на полето на нивната експертиза.

Дискусија за јавни политики „Македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори“

Дискусија за македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори

Share