Дали антикорупцискиот модел дава резултати во Македонија – Клучни фактори кои го прават еден модел успешен

  Дали антикорупцискиот модел дава резултати во Македонија – Клучни фактори кои го прават еден модел успешен

  Анализи /Антикорупција /Добро владеење /Област /Публикација /Студија за јавна политика

  Секоја дискусија за корупција треба да се постави на едно претходно усвоено сфаќање: корупцијата е сложен и широко распространет феномен. Ова не треба да се сфати како изговор, туку како основа која има сет на импликации во однос на тоа како да се приста- пи на овој проблем. Поимањето дека корупцијата е сложен проблем значи дека на ис- тиот треба да му се пристапи на еден сеопфатен начин, со високо ниво на политичка волја, суштествени институциски, буџетски ресурси и, специјализирани стручњаци. Фактот што корупцијата е широко распространета значи дека ниедно општество, сиромашно или богато не е имуно на корупција и дека не е веројатно дека корупцијата ќе биде целосно искоренета.

  Целосниот документ може да го најдете на следниот линк:                                                                         http://idscs/anti-corruption%20model%20in%20macedonia%20policy%20study_mk_eng.pdf

  Дали антикорупцискиот модел дава резултати во Македонија – Клучни фактори кои го прават еден модел успешен

  Share