Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

Глобализација /Јавно мислење /Надворешни работи /Област /Публикација /Регион

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Институтот за демократија (ИДСЦС) за прв пат го спроведоа истражувањето „Глобално водство, соседство и односи со Бугарија“, кое треба да послужи за информирана јавна дебата за предизвиците на Македонија во натамошните евроатлантски интеграции. Истражувањето се состоеше од испитување на јавното мислење, „он-лајн“ анкета со јавни и информирани личности и преглед на литература. Испитувањето на јавното мислење е направено со теренска анкета во периодот 15 ноември – 1 декември 2013 г. на репрезентативен примерок од 1.000 испитаници со +/- 3 % грешка. Анкетата ја спроведе М-проспект, чија одговорност беше и нејзината методолошка исправност. Анкетата со јавни и информирани личности е спроведена „он-лајн“ со 15 личности. Автор на истражувањето е Сашо Клековски.

Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

Share