Втор извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Втор извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи /Добро владеење /Извештај од набљудување /Област /Парламент /Публикација

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Институтот за Источна и Централна Европа и Балканот (ИЕКОБ) почнувајќи од јуни 2014 до март 2015 година го следат нивото на квалитет на дебататa во Собранието. Мониторингот се одвива во рамките на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ финансиски поддржан од Европската Унија. Во текот на периодот на мониторинг ќе бидат изготвени десет месечни извештаи за квалитетот на дебатата во Собранието. Пред вас е вториот таков извештај кој се однесува на периодот 25 август – 30 септември 2014. Со примена на „Индексот за квалитет на дебата“ според неколку параметри се оценува секој поединечен говор на учесниците на пленарните седници и седниците на осум собраниски комисии одбрани според нивното значење за политичката дебата и политичката култура во државата. Целта на мониторингот е на емпириски начин да се дојде до сознание колку се аргументирани расправите во законодавниот дом и колку различните ставови се земаат предвид и придонесуваат кон содржнината на законите. Истовремено, во рамки на проектот се одвива и мониторинг на неколку национални медиуми со цел да се види во која мера јавноста е запознаена со суштината на собраниските расправи и со содржината на аргументите изнесени на седниците од страна на пратениците. По секој мониториран месец јавноста ќе биде информирана преку извештаи за клучните наоди од мониторингот на дебатата во Собранието и на медиумското известување од работата на парламентот.

  Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs.VTOR_IZVESTAJ_SOBRANIE_avgust-septemvriMK.pdf

   

  Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup (IDSCS) dhe Instituti për Evropën Lindore dhe Qendrore dhe Ballkanin (IELQB), duke filluar nga qershori i vitit 2014 deri në mars të vitit 2015 e përcjellin cilësinë e debatit në Kuvendin. Monitorimi zhvillohet në kuadër të projektit “Kuvendi nën thjerrëz, përforcimi i debatit politik dhe të diskursit deliberativ” financiarisht i përkrahur nga Unioni Evropian. Gjatë periudhës së monitorimt do të përgatiten dhjetë raporte mujore për cilësinë e debatit në Kuvendin. Para jush është raporti i dytë i tillë që ka të bëjë me periudhën 25 gusht – 30 shtator 2014. Me aplikimin e “Indeksit për cilësi të debatit” sipas disa parametrave vlerësohet veçmas çdo fjalim veçmas i pjesëmarrësve të seancave plenare dhe të seancave të tetë komisioneve kuvendore të zgjedhura sipas rëndësisë së tyre për debatin politik dhe kulturën politike në shtetin. Qëllimi i monitorimit është që në mënyrë empirike, të fitohen njohuri se sa janë të argumentuara diskutimet në shtëpinë ligjvënëse dhe sa merren parasysh dhe kontribuojnë në krijimin e ligjeve. Në të njëjtën kohë, në kuadër të projektit realizohet edhe monitorimi i disa mediumeve kombëtare për tu parë se në çfarë mase opinioni është i njoftuar me esencën e debateve kuvendore dhe me përmbajtjen e argumenteve të shfaqura në seancat nga ana e deputetëve. Pas çdo muaji të monitoruar opinioni do të informohet përmes raporteve për gjetjet kyçe nga monitorimi i debatit në Kuvendin dhe të informimit media nga puna e parlamentit.

  Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu: http://idscs.VTOR_IZVESTAJ_SOBRANIE_avgust-septemvri-ALB.pdf

  Втор извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Share