Во лавиринтите на циклусот на креирање на политики

  Во лавиринтите на циклусот на креирање на политики

  Анализи /Бриф за јавна политика /Граѓанско општество /Добро владеење /Област /Публикација

  Овој краток документ за јавна политика има за цел да ги претстави основите кои го определуваат партиципативното креирање политики во Република Македонија. Партиципативното креирање политики го гледаме како посебна област на јавната политика, која може да се развива и унапредува преку соодветно планирање и имплементација на мерки кои ќе го приближат остварувањето на јавната власт до граѓаните и нивните здруженија.

  Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/agora-sesii-vo-lavirintite-na-ciklusot-na-kreiranje-na-politiki-mk.pdf

  Ky dokument i shkurtër për politikë publike ka për qëllim ti prezantojë bazat të cilat e përcaktojnë krijimin participativ të politikave në Republikën e Maqedonisë, Krijimi participativ e politikave e shohim si një lëmi e veçantë e politikës publike, e cila mund të zhvillohet dhe të avancohet përmes planifikimit përkatës dhe implementimit të masave të cilat do ta përafrojnë realizimin e pushtetit publik te qytetarët dhe shoqatat e tyre.

  Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu: http://idscs/agora-sesii-vo-lavirintite-na-ciklusot-na-kreiranje-na-politiki-al.pdf

  Во лавиринтите на циклусот на креирање на политики

  Share