Анализа: Реформа на судството во Република Македонија: Промени без реформи?

Анализа: Реформа на судството во Република Македонија: Промени без реформи?

Анализа на јавни политики /Добро владеење /ЕУ интеграција

Aнализа на тековните реформи во правосудниот сектор и нивната усогласеност со приоритетите на ЕУ.

Реформа на судството во Република Македонија: Промени без реформи?

Анализа: Реформа на судството во Република Македонија: Промени без реформи?

Share